bg

Adatkezelés

Ezt a honlapot Havasi Patrícia tartja fenn.  A honlapon található anyagok tájékoztató jellegűek. A weboldalon található összes tartalom  (videók kivételével) Havasi Patrícia szellemi tulajdonát képezi.  Előzetes írásos engedély hiányában a weboldalon található írások, képek felhasználása tilos.

ADATVÉDELEM - ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Kérem, figyelmesen olvasd el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértsd, hogy hogyan kezelem a személyes adataidat, és megismerd az adatkezeléssel kapcsolatos jogaidat.

Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adom:

Cégnév: Havasi Patrícia - Adatkezelő

Székhely: 1039 Budapest, Pünkösdfürdő utca 38-40

Weblap: www.havasipatricia.hu

Kapcsolattartás:

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tel.: +36 30 332 4530

közösségi média:

https://www.facebook.com/Hogyanlegyekokotrendy/

https://www.facebook.com/groups/1308160416018175/

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

 A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi az Adatkezelő (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság).

Az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk (adat-takarékosság).

Az Adatkezelő tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

Az Adatkezelő a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, a Felhasználókkal együttműködve jár el az adatkezelés során.

Az Adatkezelő csak a törvényben meghatározott, vagy a Felhasználók által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból.

A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt.

 • Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtöm és kezelem.
 • Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adom át.
 • Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét e-mailen a fent megjelölt címre és névre elküldheti. Válaszomat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldöm az Ön által kért címre.

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására (elszámoltathatóság).

FOGALMAK

 személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon azonosítható.

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, lekérdezés, közlés, korlátozás, törlés.

 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal adatkezelési tevékenysége körében a következőket:

 1. a) az adatgyűjtés ténye,
 2. b) az érintettek köre,
 3. c) az adatgyűjtés célja,
 4. d) az adatkezelés időtartama,
 5. e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 6. f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
 • Az adatgyűjtés ténye és célja

ADATKEZELÉS DOTERRA TANÁCSADÓ ÉS VAGY TÖRZSVÁSÁRLÓKÉNT WEBÁRUHÁZ REGISZTRÁCIÓHOZ

A Havasi Patrícia weboldalon keresztül  a látogatóknak lehetősége van, hogy regisztráljanak az amerikai doTERRA rendszerbe, egy webáruház létrehozása céljából:

https://www.mydoterra.com/okotrend/#/

 Ehhez szükséges adatok: név, születési idő, cím, jelszó, telefon és e-mail cím.

A dōTERRA cég maga is gyűjti az adatokat a szerverein és az adatbázisaiban tárol, erről saját adatkezelési tájékoztatójukban lehet olvasni:

https://media.doterra.com/hu/hu/flyers/general-data-protection-regulation.pdf

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adatok:

 • Jelszó , az adatkezelés célja, a felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja
 • Vezeték és keresztnév a kapcsolatfelvételhez szükséges.
 • E-mail cím célja: kapcsolattartás.
 • Telefonszám célja: kapcsolattartás
 • Szállítási cím célja: A doTERRA amerikai cégen keresztül tudnak rendelni a regisztráló tagok, kizárólag házhozszállítással.
 • Születési időpont: doTERRA cég szabályzatában előírt, hogy ennek megadása kötelező a webáruház létrehozásához.

Számlázás rajtam keresztül sosem történik, mert azt a doTERRA cég állítja ki az oldalam által beregisztrált vásárlóknak minden egyes vásárlások során. 

ADATKEZELÉS ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁS ESETÉN

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adatok:

 • Vezeték és keresztnév a kapcsolatfelvételhez szükséges.
 • E-mail cím célja: kapcsolattartás.
 • Telefonszám célja: kapcsolattartás
 • Születési időpont és születési hely: A születési idő és hely a pontos horoszkóp felállításához szükséges.
 • Számlázási név és cím: A szabályszerű számla kiállítása céljából szükséges.

ADATKEZELÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS AROMATERÁPIÁS TANÁCSADÁS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁS ESETÉN

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adatok:

 • Vezeték és keresztnév a kapcsolatfelvételhez szükséges.
 • E-mail cím célja: kapcsolattartás.
 • Telefonszám célja: kapcsolattartás
 • Számlázási név és cím: A szabályszerű szerződés létrehozása és a számla kiállítása céljából szükséges.
 • Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal.

Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot  legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

A személyes adatokat az adatkezelő (Havasi Patrícia ) kezeli.

 • Az adatkezelés jogalapja:

Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

Adatkezelő a beérkezett e-maileket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 8 év elteltével törli.

JOGORVOSLATI TÁJÉKOZTATÁS

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A felek esetleges jogvitájukat megkísérlik peren kívül rendezni, amennyiben nem sikerül, úgy a perre kikötik a Fővárosi Törvényszék illetékességét, melyet Felhasználó a jelen Adatkezelési tájékoztató elfogadásával elfogad.

 Az adatkezeléshez kapcsolódó cégek

A tevékenység során az adatkezelésben érintett cégek:

Google Inc.: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, további elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, online dokumentum kezelés, továbbá a hozzátartozó szolgáltatások: Google Drive, Google Docs, Google Search Console, Google Analytics, Google AdSense, Google AdWords, YouTube, Blogger, Chrome böngésző támogatása - Google adatvédelme és adatvédelmi elvei.

 Facebook Ireland Ltd.: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, a Facebook, Instagram, Messenger és Facebook által kínált egyéb termékek, funkciók támogatása - adatkezelési szabályzat és adatvéd

A weboldal adatgyűjtése

A weboldal címe: havasipatricia.hu

A weblap meglátogatásakor a webszerver felhasználói adatokat nem rögzít, csak amennyiben azt a felhasználó kifejezetten nem kéri.

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:

A portál html kódja Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívom a látogatók figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

A weboldalam látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A honlapon külső szolgáltatóként térkép-információkat jelenít meg a www.maps.google.com címen elérhető szolgáltató. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.

A honlapon elhelyezésre került a facebook.com címen elérhető szolgáltató kódja.

Egyéb adatkezelések:

Amennyiben megkeres, a honlapon elhelyezett elérhetőségeken léphet kapcsolatba az Adatkezelővel. Adatkezelő minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl.

Adatkezelő:  Elektronikus levelezés kiszolgálója: Google Commerce Limited (Gordon House Barrow Street Dublin 4 Ireland)

A weboldal tárhely szolgáltatója:

3in1 Hosting Bt. (Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Forrás u. 12. III/11, telefon: +36/24/886-491, e-mail: admin @3in1host.com.

Budapest, 2017.07.31.

Havasi Patrícia